سرفصل کلیه دروس کارشناسی ارشد که در برنامه آموزشی دانشکده ارائه می گردند با کلیک کردن روی عنوان هر درس در لیست مربوطه قابل مشاهده است. مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس هم از اینجا قابل دانلود است.

دروس جبرانی

الکتروشیمی و سینتیک


دروس اجباری

۲ 
ترمودینامیک پیشرفته ۲

حفاظت کاتدی و آندی

آز اصول حفاظت

۲

۱

سینتیک پیشرفته ۲
روشهای نوین مطالعه مواد و آزمایشگاه ۲
خوردگی پیشرفته ۲
آزمایشگاه خوردگی پیشرفته ۱

الکتروشیمی پیشرفته

جنبه های مکانیکی خوردگی

اکسیداسیون و خوردگی داغ

۲

۲

۲

سمینار ۲
پایان نامه ۶
دروس اختیاری
ممانعت کننده های خوردگی ۲
مهندسی سطح پیشرفته خوردگی در واحدهای صنعتی

۲

۲

رنگ و پوششهای تبدیلی ۲
خطا در اندازه گیری ۱
خوردگی در محیطهای طبیعی ۲
پدیده های انتقال پیشرفته ۲
آزمایشهای بررسی علل تخریب مواد ۱
دروسی از سایر دوره های کارشناسی ارشد(با نظر استاد راهنما) ۲-۴

+ نوشته شده توسط دکتر مناجاتی در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ و ساعت 12:46 |